4

Buurtsportcoaches zien6 het aanbieden van sport en bewegen aan álle jonge kinderen als hun verantwoordelijkheid. Maar dat lukt niet zonder samenwerking met lokale partners, zoals onderwijs, sport- en beweegaanbieders, de gemeente en de kinderopvang. Zowel op het gebied van kennis en beleid, als middelen en tijd. Jij als buurtsportcoach kunt partijen het belang van bewegen in laten zien en enthousiast maken.

Lokale samenwerking:
gedeelde verantwoordelijkheid
Samenwerken in de kinderopvang

Het artikel 'Kinderopvang en buurtsportcoach kunnen elkaar versterken' deelt specifieke kennis over de samenwerking met de kinderopvang.

Samenwerken in de JGZ

En ben je op zoek naar voorbeelden waarbij de buurtsportcoach samenwerkt met de jeugdgezondheidszorg? Lees dan het artikel 'Inspiratie uit de praktijk: samenwerken vanuit de JGZ op het gebied van bewegen.'

Gelukkig zijn de buurtsportcoaches die al wel samenwerken met lokale partners daar in de meeste gevallen tevreden over. Samenwerken loont dus. Wat kun jij daarvan leren? In het artikel Zet als buurtsportcoach in op bewegen voor 0- tot 4-jarigen en in het artikel Hoe ervaren buurtsportcoaches bewegen met kinderen van 0 tot 6 jaar? staan uiteenlopende inspirerende voorbeelden van samenwerkingen van buurtsportcoaches met lokale partners. Van het opzetten van een breed beweegplan 0- tot 4-jarigen in de gemeente of wijk tot het inzetten op vroege signalering bij motorische achterstanden, samen met kinderfysiotherapeuten. En van een beweegprogramma waarbij peuters en ouderen dagelijks samen bewegen in een zorginstelling tot aan het organiseren van clinics met loopfietsjes bij kinderdagverblijven.

6 De behoefte is opgehaald in de peiling: Beck, R., & Versteegen, N. (2021). Hoe ervaren buurtsportcoaches bewegen met kinderen van 0 tot 6 jaar?: resultaten van een peiling onder ruim 50 buurtsportcoaches. Ede: Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Zet in op lokale netwerken
Beleid en middelen

In de praktijk6 komt het regelmatig voor dat de motivatie bij buurtsportcoaches om zich in te zetten voor beweegstimulering van jonge kinderen er is, maar dat het ontbreekt aan geld of tijd om iets voor deze doelgroep te doen. Zeker als de werkgever inzet op andere doelgroepen.

Wil je inzetten op beweegstimulering van jonge kinderen en daar middelen voor beschikbaar krijgen? Ga dan in gesprek met de gemeente. Verken de mogelijkheden binnen de Sportnota en maak daarbij gebruik van het gezondheids- en preventiebeleid, jeugdbeleid en sociaal domein. Denk ook aan mogelijkheden met bijvoorbeeld de VVE (voor- en vroegschoolse educatie) of IKC (integraal kindcentrum). Specifiek gericht op het stimuleren van buitenspelen is het aan te raden om ook contact op te nemen met de afdeling ruimtelijke ordening. Met hen kun je onder andere in gesprek gaan over voldoende veilige buitenspeelplekken en het belang daarvan.

Sluit tot slot aan in de werkgroep van (lokale) projecten. Bijna alle gemeenten werken met een Lokaal Sportakkoord ‘Van jongs af aan vaardig in bewegen’ en met een lokaal preventieakkoord. 

Maar het loont ook om aan te sluiten bij netwerkbijeenkomsten. Breng in kaart welke netwerkbijeenkomsten er lokaal zijn en neem contact op. Zo werken bijna alle gemeenten met een Lokaal Sportakkoord  ‘Van jongs af aan vaardig in bewegen’ en met een Lokaal preventieakkoord. Ook maken ruim tweehonderd gemeenten intussen deel uit van JOGG. JOGG wil de leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder maken. Integraal samenwerken staat hierbij centraal.

Jij kunt als buurtsportcoach veel initiatief tonen binnen een lokale samenwerking. Een mooi voorbeeld is het bundelen en verspreiden van het lokale beweegaanbod voor 0-4 jarigen. In het artikel Met een beweegkaart breng je al het beweegaanbod voor baby’s en peuters samen lees je hier meer over. Daarnaast kun je informatieavonden en bijeenkomsten aanbieden en activiteiten organiseren. Denk bijvoorbeeld aan de Peutervierdaagse. Met jouw kennis over plezierig en vaardig bewegen, kun je veel betekenen voor deze jonge doelgroep.

Lokale samenwerking
Toon initiatief